This site is intended for healthcare professionals

Algemene voorwaarden Netherland

Voorwaarden Website

  1. Acceptatie

ipsen-academy.com (“Website”) is ontwikkeld en wordt aangeboden door Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33B 2132 LS Hoofddorp voor Nederlandse professionele zorgverleners (“Ipsen”). Uw toegang tot en gebruik van de Website vallen onder de volgende Voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door de Website te openen, accepteert u deze Voorwaarden zonder beperkingen of voorbehoud.

  1. Gebruik van informatie

Deze Website is bedoeld als een opslagplaats voor medisch voorlichtingsmateriaal voor professionele zorgverleners en patiënten in Nederland.

Deze Website is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van professionele zorgverleners. Raadpleeg uw behandelende arts met betrekking tot eventuele vragen over uw gezondheid en welzijn.

U mag geen enkel onderdeel van de informatie op de Website voor commerciële doeleinden verspreiden, aanpassen, overdragen, hergebruiken, opnieuw openbaar maken of gebruiken en u dient ervan uit te gaan dat, tenzij anders vermeld, alles wat u op deze Website ziet of leest onder bescherming staat van auteursrechten en uitsluitend conform deze Voorwaarden mag worden gebruikt.

Behalve indien anderszins toegestaan in deze paragraaf, garandeert noch verklaart Ipsen dat uw gebruik van op de Website getoonde materialen geen inbreuk pleegt op de rechten van derden die niet in eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Ipsen. Met uitzondering van de bovenstaande beperkte autorisatie, wordt geen licentie of recht betreffende de informatie of enig auteursrecht van Ipsen of van enige derde aan u verleend of toegekend.

Deze Website kan gepatenteerde informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Geen licentie voor of recht op enige van deze handelsmerken, patenten, bedrijfsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen wordt aan u verleend of toegekend.

  1. Disclaimer

Ondanks het feit dat Ipsen zich redelijkerwijs inspant om te verzekeren dat de op de Website vermelde informatie nauwkeurig en actueel is, kan deze informatie onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Ipsen behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de informatie aan te brengen. Ipsen verleent geen garanties en doet geen verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van alle informatie en stelt zich niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige fouten of hiaten in de inhoud van de Website.

ALLE INFORMATIE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT VERSTREKT. IPSEN VERLEENT GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF DE MOGELIJKE TOEPASSINGEN HIERVAN. ALS GEVOLG HIERVAN DIENEN DE GEBRUIKERS DEZE VOORAFGAANDE AAN HET GEBRUIK ZORGVULDIG TE BEOORDELEN. U MAG DEZE INFORMATIE NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO GEBRUIKEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN, DOEN IPSEN, ALLE OVERIGE TOT DE IPSEN-GROEP BEHORENDE BEDRIJVEN EN ALLE OVERIGE ANDERE PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF AAN U LEVEREN VAN DEZE WEBSITE AFSTAND VAN ENIGE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID BETREFFENDE ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN VOORTKOMENDE UIT TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE FOUTEN OF HIATEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE.

Ipsen accepteert ook geen verantwoordelijkheid en stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele door uw toegang tot of gebruik van de informatie veroorzaakte schade aan uw apparatuur of andere eigendommen of virussen die deze kunnen infecteren.

  1. Door u aangeleverde informatie

Met uitzondering van informatie die onder het Privacybeleid valt, indien een dergelijk beleid van toepassing is, wordt en zal alle door u naar de Website overgebrachte communicatie of materiaal, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld.

  1. Consequenties

Wanneer Ipsen gewaar wordt dat u enige van de hierin opgenomen Voorwaarden heeft geschonden, mag Ipsen onmiddellijk op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling correctieve actie ondernemen, inclusief het voorkomen van gebruik van de Website door de gebruiker. Wanneer Ipsen door uw schending is benadeeld of geschaad, mag Ipsen, geheel naar eigen goeddunken, schadevergoeding van u eisen.

  1. Herzieningen

Ipsen mag te allen tijde deze Voorwaarden herzien door dit bericht te actualiseren en de gebruiker door middel van toereikende middelen hiervan op de hoogte te brengen (zoals een e-mail of een pop-up-venster op de Website waarin u wordt gevraagd uw toestemming voor de aangepaste versie te geven). De herziene Voorwaarden worden binnen 30 kalenderdagen na een dergelijke actualisering van kracht. Wanneer u het niet met de nieuwe Voorwaarden eens bent, dient u dit via het door de betreffende e-mail of pop-up verschafte mechanisme aan te geven en vervolgens de Website niet meer te openen en te gebruiken. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige voor u bindende Voorwaarden te bekijken.

Ipsen behoudt zich het recht voor om deze Website te allen tijde zonder aansprakelijkheid ten opzichte van u of iemand anders te beëindigen. U zal voorafgaande aan een dergelijke beëindiging hiervan op de hoogte worden gesteld.

  1. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze Website valt volledig onder de bescherming van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Alle in deze Website opgenomen materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipsen worden gereproduceerd, getoond of op enige andere wijze worden gebruikt.

  1. Ongewenste bijwerkingen

Indien professionele zorgverleners een ongewenste bijwerking of klacht over de kwaliteit van een product aan Ipsen Pharma willen rapporteren, dienen zij de hiervoor op de Website http://www.ipsenmedicalinformation.com verschafte velden te gebruiken.

  1. Scheidbaarheid

De ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere bepalingen, die volledig van kracht en in werking zullen blijven, tenzij de ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid betrekking heeft op een essentiële bepaling van deze Voorwaarden.

  1. Toepasselijke wetten en het beslechten van geschillen

Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Website valt onder de Nederlandse wetgeving, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

Geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen bij de Nederlandse rechtbanken worden ingediend.

 

Meest recente actualisering mei 2021

ALL-NL-000386/June 2021

 

Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33b 2132 LS Hoofddorp Nederland
Ipsen Group Ipsen NV/SA Guldensporenpark 87 9820 Merelbeke Belgium