This site is intended for healthcare professionals

Privacykennisgeving Netherland

Privacyverklaring betreffende de website

Ipsen zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen conform toepasselijke wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, en overige toepasselijke lokale wetten die de opslag, verwerking, toegang en overdracht van persoonlijke gegevens regelen.

Deze Privacyverklaring beschrijft de manieren waarop persoonlijke informatie betreffende personen (“Gebruikers”) die van deze website (de “Website”) gebruikmaken mogen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door Ipsen Farmaceutica BV, Taurusavenue 33B, 2132 LS Hoofddorp, (“Ipsen”), de gegevensbeheerder.

Om aan alle nieuwe voorschriften binnen de sector te voldoen, kan dit beleid regelmatig zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd, aangepast of anderszins worden geactualiseerd en daarom vragen wij bezoekers deze pagina regelmatig te raadplegen.

Uw Persoonlijke Informatie (zoals onderstaand gedefinieerd) zal echter altijd worden behandeld in overeenstemming met het op het moment van het verzamelen van de informatie geldige Privacybeleid.

1-    Verzamelde Persoonlijke Informatie

 

Door de bezoeker vrijwillig verschafte gegevens

Wanneer u zich als Gebruiker registreert mag Ipsen Persoonlijke Informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, plaats en land van verblijf (“Persoonlijke Informatie”). Als u informatie van Ipsen wilt ontvangen en/of contact met Ipsen wilt opnemen, zijn deze categorieën van Persoonlijke Informatie verplicht.

Bij uw registratie als Gebruiker geven we duidelijk aan welke informatie is vereist voor registratie en welke informatie optioneel is en naar uw oordeel kan worden verschaft.

Aan de hand van deze Persoonlijke Informatie kunt u direct worden geïdentificeerd.

 

To be confirmed, completed or modified by the website IT manager.

Navigatiegegevens

Bij de normale gang van zaken verzamelen de informatiesystemen en softwareprocedures die dienen om de Website goed te laten functioneren enige persoonsgegevens, waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dergelijke gegevens zijn onder andere IP-adressen, het type browser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem, de domeinnaam en het adres van bezochte en/of afgesloten websites, informatie over de pagina’s die bezoekers binnen de site hebben bezocht, het moment van toegang, hoeveel tijd op iedere pagina is doorgebracht, een analyse van het interne pad en overige parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Dergelijke technische/IT-gegevens worden verzameld en exclusief in gezamenlijke en anonieme vorm gebruikt en deze mogen worden toegepast voor het vaststellen van de verantwoordelijkheid in geval van vermeende IT/elektronische overtredingen die de website schade hebben toegebracht.

Deze Persoonlijke Informatie identificeert u niet direct op naam, maar kan worden gebruikt om vast te stellen dat een specifieke computer of apparaat toegang tot de Website heeft gekregen.

 

2-    Gebruik van Persoonlijke Informatie

Uw Persoonlijke Informatie zal uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van de door Ipsen nagestreefde legitieme belangen, zijnde een betere interactie met u en om de Website nuttiger te maken voor u. Uw Persoonlijke Informatie kan dus worden gebruikt om:

 • Op uw verzoeken of vragen om inlichtingen te reageren;
 • Uw ervaring te personaliseren;
 • Websiteanalyses uit te voeren en de prestaties van de website te meten;
 • Negatieve gebeurtenissen en overige activiteiten met betrekking tot geneesmiddelenbewaking op te sporen en te bewaken; en
 • De Website te onderhouden, inclusief beveiligingsdoeleinden.

Uw Persoonlijke Informatie zal zonder uw toestemming niet worden verkocht aan, worden gedeeld met of anderszins worden verspreid onder externe partijen, behalve als een toepasselijke wet, rechterlijk bevel of overheidsvoorschrift dit van ons eist of als een dergelijke bekendmaking om enige andere reden nodig is ter ondersteuning van een eventueel crimineel of ander wettelijk onderzoek of een procedure in binnen- of buitenland.

3-    Ontvangers van Persoonsgegevens

 

Voor de hierboven beschreven doeleinden kan Ipsen genoodzaakt zijn uw Persoonsgegevens met de volgende bevoegde externe partijen te delen:

 • Ipsen en zijn dochterondernemingen;
 • Geselecteerde leveranciers, dienstverleners of verkopers die volgens de instructies van Ipsen handelen met betrekking tot het hosten van de website, het analyseren van gegevens, het uitvoeren van opdrachten, het leveren van informatietechnologie en andere hieraan gerelateerde infrastructuur, klantenservice, levering van e-mails, het uitvoeren van audits, enz.;
 • Gerechtelijke of administratieve autoriteiten zoals vereist door de toepasselijke wetten, inclusief wetten buiten het land van verblijf;
 • Potentiële kopers en overige belanghebbenden in geval van een fusie, juridische herstructurering, zoals overname, joint venture, toewijzing, spin-off of afstotingen;

 

In ieder geval zal Ipsen eisen dat dergelijke externe partijen:

 • Toezeggen dat zij aan de wetten inzake gegevensbescherming en de principes van dit Beleid voldoen;
 • Uitsluitend de Persoonsgegevens voor de in dit Beleid beschreven doeleinden verwerken;
 • De juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen die zijn ontwikkeld ter bescherming van de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens.

 

4-    Overdracht van Persoonsgegevens

 

Ipsen is een wereldwijde biofarmaceutische groep met dochterondernemingen, partners en onderaannemers gevestigd in vele landen over de hele wereld.

Daarom kan het voor Ipsen nodig zijn uw Persoonsgegevens over te dragen aan andere jurisdicties, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte, in landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau leveren als de jurisdictie waarin u bent gevestigd.

In het geval dat Ipsen Persoonsgegevens buiten de Europese Unie moet overdragen, zal Ipsen verzekeren dat toereikende beveiligingen, zoals vereist conform de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, zullen worden uitgevoerd (in het bijzonder inclusief de standaardbepalingen van de Europese Commissie, indien van toepassing).

5-         Bewaringstermijn van Persoonlijke Informatie

Uw Persoonlijke Informatie wordt verwerkt en niet langer dan 5 jaar bewaard nadat één van de volgende situaties zich voor het laatst heeft voorgedaan: (i) het verzamelen van de informatie of (ii) het laatste contact dat we met u hebben gehad.

6-         Beveiliging

Uw Persoonlijke Informatie wordt op beveiligde servers opgeslagen en strikt vertrouwelijk gehouden. U bent verantwoordelijk voor het in stand houden van de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en accountgegevens.

7-         Recht op toegang, correctie en bezwaar

Afhankelijk van de situatie en de toepasselijke wetgeving heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw informatie:

Recht Wat betekent dit?
a.      Het recht van toegang U heeft recht op toegang tot de door Ipsen verwerkte informatie.
b.      Het recht op rectificatie U heeft recht op correctie van uw informatie als deze onjuist of incompleet is.
c.       Het recht op verwijdering Dit is ook bekend als ‘het recht om te worden vergeten’ en biedt u, in eenvoudige bewoordingen, de mogelijkheid om te verzoeken uw informatie te wissen of te verwijderen als Ipsen geen dwingende reden heeft om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op verwijdering; er zijn uitzonderingen.
d.      Het recht op beperkte verwerking In bepaalde situaties heeft u het recht verder gebruik van uw informatie te blokkeren of te beperken. In geval van beperkte verwerking kan Ipsen uw informatie nog wel opslaan, maar mag deze verder niet worden gebruikt.
e.       Het recht op gegevensportabiliteit In bepaalde situaties heeft u recht op het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veel gebruikte en door een machine leesbare format.
f.      Het recht op bezwaar In bepaalde situaties heeft u het recht om tegen bepaalde soorten van verwerking bezwaar te maken.

 

Stuur ons een mail als u enige van deze rechten wilt uitoefenen.

Als u niet tevreden bent met de reactie op uw klacht of gelooft dat de verwerking van uw informatie niet aan de wet inzake gegevensbescherming voldoet, kunt u een klacht bij de betreffende autoriteit op het gebied van de bescherming van gegevens indienen.

8-         Doorsturen naar externe sites

 

Om integratie van sociale netwerkfuncties direct in de Website mogelijk te maken (zoals de “Like”-functie op Facebook, de “Follow”-functie op Twitter), kan deze Website enige speciale tools, social plugins genoemd, bevatten.

Alle social plugins zijn met het logo van het betreffende sociale netwerk gemarkeerd.

Als u interactie heeft met een op de Website aanwezige plugin (bijvoorbeeld door op de “Like”-knop te klikken) of een bericht achterlaat, stuurt de browser de betreffende informatie direct naar het sociale netwerkplatform (in dit voorbeeld Facebook) en wordt deze in het geheugen hiervan opgeslagen.

Raadpleeg het privacybeleid van het sociale netwerk als u meer informatie wilt over het doel, het soort persoonsgegevens dat wordt verzameld en de manier waarop dit gebeurt, het gebruik en de opslag door het sociale netwerkplatform alsook bijzonderheden over het uitoefenen van uw rechten.

Op dit moment bevat de Website geen social plugins.

9-         Links vanuit/naar websites van derden

 

Vanuit de Website kunt u met behulp van links naar andere websites gaan en u kunt ook door derden naar de Website worden doorgestuurd.

De gegevensbeheerder stelt zich niet verantwoordelijk voor enige verzoeken om en/of het verstrekken van persoonsgegevens aan websites van derden en met betrekking tot het beheer van de door derden uitgegeven authenticatiegegevens.

U dient de privacybeleidsregels van iedere site van een externe partij te beoordelen voordat u enige informatie verstrekt.

10–       Toegepaste technologie

 

Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies en dergelijke technologieën (“cookies”), inclusief cookies van derden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden geplaatst. Cookies worden zonder enig risico van schade op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen.

Door de Website te openen, kunt u:

 • Het gebruik van cookies accepteren; of
 • Het gebruik van cookies weigeren; of
 • Uw voorkeuren met betrekking tot cookies instellen.

Cookies Policy kunt u hier vinden.

Raadpleeg ons Beleid betreffende cookies als u meer informatie wilt.

11-       Contactgegevens

Stuur als u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring heeft gerust een e-mail naar de functionaris voor gegevensbescherming van Ipsen via dataprivacy@ipsen.com.

 

 

ALL-NL-000385/juni 2021

Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33b 2132 LS Hoofddorp Nederland
Ipsen Group Ipsen NV/SA Guldensporenpark 87 9820 Merelbeke Belgium